مسیحیت پارسی persiachristianity

مسیحیت پارسی        persiachristianity
پرچم پرافتخار ایران

کتاب مقدس

چه کسی نویسندۀ کتاب مقدّس است و چه کسی آن را نگاشته است؟

برای یافتن پاسخ این پرسش های مهم یعنی این که چه کسی نویسندۀ کتاب مقدّس است و چه کسی آن را نگاشته است (توجه داشته باشید که پاسخ این پرسش ها یکی نیست)، ما از رسالۀ دوم تیموتائوس 3: 16 آغاز می کنیم، در آنجا می خوانیم که :

رسالۀ دوم تیموتائوس 3 : 16
« تمامی کتب از الهام خداست ... »

واژۀ « کتب » در عبارت بالا نام دیگری برای کتاب مقدّس است. آن چه که این جمله به ما می گوید این است که همۀ کتاب مقدّس ( « تمامی کتب »)، با الهام خدا داده شده است. عبارت « از الهام خداست » در واقع واژه ای از متن یونانی است، واژۀ « نفس یا دَم خدا= theopneustos » از دو واژۀ « theos » به معنای خدا و واژۀ « pneustos » به معنای نفس یا دم تشکیل شده است، بنا براین، زمانی که در کتاب مقدّس از « الهام خدا » سخن گفته می شود به معنای « خدا دمیده »، است، یعنی ادراک خدا، اندیشۀ خدا، الهام خدا. از این رو: نویسندۀ کتاب مقدّس خداست که آن را دمیده است، الهام بخش آن بوده، سرچشمه آن بوده، و نویسندۀ آن بوده است.
البته اکنون ممکن است کسی بپرسد: « چگونه خدا نویسندۀ کتاب مقدّس بوده در حالی که پولس، یوحنّا و یا دیگران آن را نگاشته اند؟ » کتاب مقدّس دوباره پاسخ ما را می دهد. آن چنان که در رسالۀ دوم پطرس 1 : 21-20 آمده است :

 رسالۀ دوم پطرس 1 : 21-20
« و این را نخست بدانید که هیچ نبوّت کتاب از تفسیر خود نبی نیست، زیرا که نبوّت به ارادۀ انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند.»

 پیش از آن که این عبارت را دقیق تر بررسی کنیم، می باید مطمئن شویم که معنای « نبوّت کتاب » را به طور کامل فهمیده ایم. من این را به این دلیل می گویم که واژۀ نبوّت امروزه تقریباً همیشه برای پیشگویی دربارۀ آینده به کار می رود. اگرچه، این تنها کاربرد آن در کتاب مقدّس نیست. از دیدگاه کتاب مقدّس، « نبوّت » یعنی سخن گفتن دربارۀ چیزهایی که به طور مستقیم از قلمرو روحانی سرچشمه گرفته اند  . این که آیا نبوّت دربارۀ آینده است یا نه مطرح نیست.
 پس از روشن کردن معنای نبوّت، اکنون به آسانی می توانیم دریابیم که « نبوّت کتاب » چه معنایی دارد : این به آن معناست که کتاب مقدّس به طور کلّی مجموعۀ نبوّت های جداگانه ای است که آن را تشکیل داده اند. بنا براین، آن چه رسالۀ دوم پطرس به ما می گوید این است که هیچ بخش از کتاب مقدّس ( « هیچ یک از نبوّت های کتاب » )، به ارادۀ انسان گفته نشده است. این به آن معناست که به عنوان مثال، این پولس نبود که یک روز تصمیم گرفت تا بنشیند و نامه ای به افسسیان بنویسد. اگر چنین بود، افسسیان با ارادۀ انسانی نوشته می شد و این چیزی است که کتاب مقدّس آن را رد کرده است. برای این که از نقش پولس و دیگران در کتاب مقدّس آگاه شویم راه دیگری نداریم مگر آن که بقیۀ همان عبارت را بخوانیم. پاسخ در بخش دوم آیۀ 21 یعنی جایی که دربارۀ نبوّت کتاب سخن گفتیم می باشد، به سخن دیگر کتاب مقدّس توسط مردمان مقدّس خدا که به توسط روح القدس برانگیخته شده اند نگاشته شده است. بنابراین، چه کسانی کتاب مقدّس را نگاشته اند؟ مردمان مقدّس خدا. چگونه آن را نوشته اند؟ با برانگیخته شدن توسط خدا که روح القدس می باشد. بنا بر این، آری! پولس، یوحنّا و دیگران نگارندگان کتاب مقدّس بوده اند ولی آنها نویسندگان کتاب مقدّس نیستد. نویسندۀ کتاب مقدّس خداست که مردمانی چون پولس، پطرس و یوحنّا را برانگیخت تا آن چه که خود نوشته بود، بنگارند. و اگر بپرسید که خدا چگونه آنها را برانگیخت، در رسالۀ غلاطیان دربارۀ پولس شرح داده شده که این موضوع دربارۀ دیگران نیز مصداق دارد:

 رسالۀ غلاطیان 1: 12-11
« امّا ای برادران، شما را اعلام می کنم از انجیلی که من بدان بشارت دادم که به طریق انسان نیست، زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم، مگر به کشف... »

 شیوه ای که خدا این مردمان را برانگیخت از راه تسخیر کردن آنها نبوده است، زیرا خدا هرگز کسی را تسخیر نمی کند (رسالۀ اوّل قرنتیان 14 : 33-32 ). بلکه، این کار از راه کشف و شهود انجام گرفته است. به سخن دیگر، خدا به پولس گفت که چه بنویسد و پولس نشست و آنها را نوشت. بنا براین، چه کسی رسالۀ غلاطیان را نگاشته است؟ پولس. ولی رسالۀ غلاطیان در بردارندۀ اندیشۀ چه کسی است و مهر نویسندگی چه کسی بر آن است؟ خدا. از این رو، چه کسی نویسندۀ رسالۀ غلاطیان است؟ خدا نویسندۀ آن است. نقش پولس و کسان دیگری مانند او که در کتاب مقدّس سهیم بوده اند چه بوده است؟ آنها نگارنده بوده اند و آن چه را که نویسنده به آنها گفته است، نوشته اند. به این دلیل است که کتاب مقدّس اگرچه توسط کسان بسیاری نوشته شده، ولی یک نویسنده دارد و او خداست. می توان آن را به کار رییس و منشی تشبیه کرد. منشی آن چه را که رییس به وی می گوید می نویسد. چه کسی کار نوشتن را انجام می دهد؟ منشی. اندیشه های چه کسی نوشته شده است؟ رییس که در واقع نویسندۀ اصلی است. و همچنان که یک رییس می تواند منشی های بسیاری داشته باشد، خدا نیز نگارندگان بسیاری برای نوشتن چیزهایی که می خواسته داشته است.
نتیجه گیری: تمامی کتاب مقدّس از الهام خداست، خدا نویسندۀ آن است، و کتاب مقدّس توسط کسانی که خدا آنها را از راه کشف و شهود برانگیخته نگاشته شده است.

کتاب مقدس

کتاب مقدس (به انگلیسی: The Bible)، به مجموعه کتب الهی مسیحیت اطلاق می‌گردد. کتاب مقدس خود به دو بخش «عهد عتیق» و «عهد جدید» تقسیم می‌شود که شامل ۶۶ کتاب است. عهد عتیق از ۳۹ کتاب و عهد جدید از ۲۷ کتاب تشکیل شده است. هر بخش از تورات عهد عتیق را یک سِفر و برخی دیگر از کتب عهد عتیق را صحیفه می‌نامند. عهد جدید نیز چهار انجیل کانن، رسالات حواریون مسیح و کتاب مکاشفه را تشکیل می‌دهد.
«کتاب‌های مقدس» در معنای کلی به کلیهٔ کتاب‌هایی که در مذاهب و ادیان مختلف به عنوان «کتاب آسمانی» پذیرفته شده است، اطلاق می‌گردد. اما کتاب مقدس در زبان فارسی، ترجمه‌ای است از یک کلمه در زبان عبرانی و آرامی که در زبان انگلیسی به "Bible" ترجمه شده. یهودیان تنها «عهد عتیق» را به عنوان کتاب آسمانی قبول دارند اما بیشتر مسیحیان کل کتاب را به عنوان کتاب آسمانی پذیرفته‌اند. برخی از مسیحیان، «عهد عتیق» را به عنوان کتاب مقدس قبول ندارند و آن را تحریف شده می‌دانند. «بوگومیل‌ها» از این دسته‌اند.

عهد عتیق

نام این بخش از کتاب مقدس یعنی «عهد عتیق» بر خلاف معنایی که از کلمه «عهد» در زبان فارسی برداشت شده (یعنی عهد به مفهوم یک دورهٔ زمانی) به معنای «دورهٔ کهن» نیست. این عبارت به معنی دقیق به عهد و پیمانی اشاره می‌کند که خداوند با ابراهیم بست. مفهوم کلی این پیمان این بود که خداوند او را انتخاب کرد تا نخستین انسان پس از آدم باشد که با او ارتباط نزدیک برقرار می‌نماید و او نیز به خداوند ایمان آورد. خداوند همچنین وعده ازدیاد نسل را به وی داد که مدتی بعد توسط اسماعيل عملی گردید. خداوند همچنین نشانه‌ای برای این عهد و پیمان مقرر نمود که آن بریدن قسمتی از پوست اضافی آلت تناسلی مردانه(ختنه) در فرزندان ذکور نسل ابراهیم می‌باشد. این بخش از «کتاب‌مقدس» شامل: شرح چگونگی خلقت جهان و نوع بشر و سپس شرح زندگی و ارتباطات روحانی نخستین پیامبران از ابراهیم به بعد است. این بخش با کتاب پیدایش شروع می‌شود و پس از چند بخش که حاوی توضیحات کلی در مورد زندگی پیامبران پس از ابراهیم است، کتاب تورات و سپس کتب پیامبران پس از موسی را شامل می‌شود. دو بخش متفاوت نیز در کتاب عهد عتیق وجود دارد که به اشعار دو پیامبر یعنی داوود و سلیمان نبی می‌پردازد. این دو کتاب به ترتیب «مزامیر داوود» و «امثال سلیمان» نام دارند. بخش قابل توجهی از اشارات به آمدن مسیح در آینده، در کتاب «مزامیر داوود» - که حاوی گفتگوی داوود نبی با خداوند و نیز سخنانی که داوود به هدایت روح و وحی خداوند می‌گوید (در قالب بیش از ۵۰۰ قطعه شعری)- آمده‌است. عهد عتیق شامل ۳۹ کتاب است.

عهد جدید 

نام این بخش  به یک پیمان اشاره دارد که آغازگر دورهٔ جدیدی از ارتباط خداوند با انسان است. خداوند طبق این پیمان شریعتی را که از طریق موسی عطا کرده بود برداشت، و ایمان به مسیح را شرط بخشایش گناهان انسان و رستگاری او قرار داد. نشانه و در حقیقت اصل محوری این پیمان، بخشش کلیه گناهان به واسطهٔ قربانی شدن عیسی مسیح (یعنی صورت بشری خداوند)است. عهد جدید چهار انجیل کانن (متی، مرقس، لوقا، یوحنا) کتاب اعمال رسولان، نامه‌های رسولان مسیح و کتاب مکاشفه را در بر می‌گیرد. قدمت تمامی این اثار به قرن 1 میلادی می‌رسد. پروفسور درل باک عهد جدید پژوه معاصر ارزش این متون را بدلیل نگارندگان آنها و زمان نگارششان می‌داند.
همچنین در پی اناجیل چهارگانه انجیل برنابا که طی حدود ۲۰۰ سال اخیر و از پس علنی شدن وجود آن در واتیکان در دسترس محدود قرار گرفت بیشتر مورد تایید مسلمانان است.

اناجیل چهارگانه 

چهار انجیل در واقع چهار روایت از زندگی عیسی مسیح است. این چهار کتاب که توسط چهار تن از حواریون میسح نگاشته شده، دارای قسمت‌های مشترک بسیاری هستند اما تفاوتهایی نیز دارند. مسیحیان این چهار کتاب را «مانند چهار تصویر از مسیح ولی از زوایای مختلف» توصیف می‌کنند.

کتاب اعمال رسولان

پس از قیام عیسی مسیح از مردگان (زنده شدن دوباره او) و سپس عروج او به آسمان، برای رسولان او (حواریون) و سپس شاگردان مسیح (که بعدها مسیحی نامیده شدند)، اتفاقات زیادی رخ داد. که از آن جمله‌: پیوستن «فیلیپس» به جمع حواریون (که پس از خودکشی یهودای اسخریوطی یازده نفره شده بودند)، نازل شدن روح القدس در روز عید پنطیکاست (یکی از اعیاد یهودیان) بر دوازده نفر حواری عیسی مسیح، شهادت استیفان یکی از شاگردان وفادار مسیح (سنت استفان)، ماجرای ایماندار شدن پولس قدیس و آغاز مأموریت بشارتی او برای غیر یهودیان و . . . شرح این حوادث در کتاب اعمال رسولان و به دست «لوقا» (یکی از حواریون مسیح و نویسنده یکی از انجیل‌های چهارگانه) نگاشته شده است.

رساله‌ها (نامه‌ها)ی حواریون مسیح

نوایمانان مسیحی و کلیساهای جدیدالتأسیس در ابتدای گسترش مسیحیت، به خاطر نبودن راهنمایی‌های ایمانی لازم و وجود مخالفین بسیار، دچار مشکلات عمده‌ای می‌شدند. که از آن جمله‌: مسائل مربوط به مراسم نیایش و چگونگی برگزاری آن، پیدا شدن پیشوایان دروغین، آزار و اذیت و شکنجه و تهدید و حتی قتل ایمانداران توسط متعصبین یهود و یا بت‌پرستان و سایر فرقه‌های مذهبی و گاهی مأمورین رومی و از این دست ... هدف از نگارش این نامه‌ها هدایت این نوایمانان، یادآوری و تبیین مفاهیم کتاب‌مقدس و مطلع شدن از رویدادهای مناطق مختلف بود.

کتاب مکاشفه یوحنا 

این کتاب شرح سفری است که یوحنای قدیس در رویا و به هدایت روح القدس در آن به عرش خداوند دارد و در آن به توصیف عرش خداوند و جایگاه مسیح و پیش بینی وقایع آخر الزمان می‌پردازد. اکثر قسمتهای «مکاشفه‌»، به زبان سمبولیک و رمزی نوشته شده و دارای مفاهیم عمیقی است، لذا نباید آن را مانند سایر کتب عهدجدید بطور تحت‌اللفظی معنی کرد. کتاب احتمالا در سال‌های 90-95 میلادی  توسط یوحنا نوشته شده. در این کتاب وقایعی چون "گشوده شدن مهر ها" "بلاها" "ظهور دو وحش" "ظهور پرجلال مسیح" و "آسمان و زمینی جدید" پیشگویی شده اند.

نسخ خطی عهد جدید 


 
در حال حاضر ۵۶۸۶ نسخه با زبان اصلی(یونانی) و در کل ۲۴۹۷۰ نسخهٔ خطی از عهد جدید موجود می‌باشند. پیترز(F. E. Peters) اظهار می‌دارد که «اگر فقط سنت نسخ خطی را در نظر بگیریم، کتاب‌های که عهد جدید را تشکیل می‌دهند، بیش از هر کتاب دیگری در دوران باستان نسخه برداری شده و در گردش بوده‌است.» هارولد گرینلی(J. Harold. Greernlee) می‌نویسد: «تعداد نسخ خطی موجودِ عهد جدید به گونه‌ای حیرت انگیز بیش از هر اثر ادبی دوران باستان می‌باشد... در مقایسه با سایر آثار ادبی باستان، قدیمی‌ترین نسخه خطی موجودِ عهد جدید متعلق به دوره‌ای بسیار نزدیک تر به تاریخ نگارش متن اولیه می‌باشد.» قدیمیترین نسخ برجای مانده از عهد جدید، پاپیروسهایی می‌باشند که قدمت برخی به ۵۰ تا ۱۰۰ سال پس از اتمام نگارش قانون(کانن) عهد جدید( یعنی حدود قرن دوم میلادی) می‌رسد. از جملهٔ آنها پاپیروس‌های اکسیرینکوس که بخش اعظمی از پاپیروس موجود عهد جدید را تشکیل می‌دهند- پاپیروس‌های بادمر که شامل بخش‌های مهمی از انجیل یوحنا، انجیل لوقا، انجیل متی، اعمال رسولان ، ۲ رساله پطرس ، ۳ رسالهٔ یوحنا، و رسالات یعقوب و یهودا می‌باشند- و پاپیروس‌های چستربیتی از مهمترین اکتشافات کتاب مقدس پس از نسخهٔ سینایی - می‌باشند.

انجیل متی
انجیل متی بشارت میدهد که عیسی نجات دهنده موعودی است که خدا به وسیله او به تمام وعده های خود در عهد عتیق وفا نموده و آنها را به عمل آورده است . این بشارت . فقط برای قوم یهود نیست . بلکه برای تمام مردم دنیاست. متی با دقت خاصی انجیل خود را با تولد عیسی مسیح شروع میکند و با تعمید  و آزمایشهای او ادامه میدهد . سپس به موعظه ها و تعالیم و معجزات او در نواحی جلیل میپردازد . سپس وقایع مسافرتهای مسیح از جلیل به اورشلیم و در آخر . واقعه هفته آخر مسیح و مصلوب شدن و قیام او از مردگان را شرح میدهد . این انجیل عیسی را معلم بزرگی معرفی میکند که میتواند قوانین خدا را تشریح و تفسیر نماید و در باره ملکوت خدا تعلیم دهد
               ********************************
شجره نامه عیسی مسیح
پسر داوود . پسر ابراهیم از ابراهیم تا داوود چهارده نسل . و از داوود تا تبعید یهودیان به بابل چهارده نسل واز زمان تبعید تا مسیح چهارده نسل است
             --------------------------------------------------
تولد عیسی مسیح
مریم مادر او که به عقد یوسف درآمده بود . قبل از انکه به خانه شوهر برود به وسیله روح القدس آبستن شد. یوسف که مرد نیکوکاری بود و نمیخواست مریم را در پیش مردم رسوا کند    . تصمیم گرفت مخفیانه از او جدا شود ..
فرشته خدا در خواب به او ظاهر شد و گفت ( ای یوسف پسر داوود از بردن مریم به خانه خود نترس  ..زیرا آنچه در رحم اوست از  روح القدس است . او پسری دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید   زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد ) وعیسی در زمان زمامداری هیرودیس پادشاه . در بیت الحم یهودیه تولد یافت .
            ---------------------------------------------------
موعظه یحیای تعمید دهنده
در آن زمان یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و تعلیم داده میگفت (توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است) یحیی همان کسی است که  اشعیای نبی در باره او میگوید 
مردی در بیابان فریاد میزدند
راه خدا را  آماده سازید
و مسیر او را راست گردانید
لباس یحیی از پشم شتر بود و کمربند چرمی به کمر میبست و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود
مردم از اورشلیم و تمام یهودیه و نواحی رود اردن پیش او می آمدند و به گناهان خود اعتراف میکردند ودر رود اردن از او تعمید می گرفتند
من شما را با آب تعمید میدهم و این تعمید نشانه توبه شماست
ولی کسی که بعد از من میاید از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که حتی کفشهای او را بردارم
                --------------------------------------------------
تعمید عیسی
در آن وقت عیسی از جلیل به رود اردن پیش یحیی آمد تا از او تعمید بگیرد . یحیی سعی کرد او را از این کار باز دارد و گفت ایا تو پیش من می آیی.. من احتیاج دارم از تو تعمید بگیرم
عیسی در جواب گفت
بگذار فعلا این طور باشد زیرا به این وسیله احکام  شریعت اجرا میشود
پس یحیی قبول کرد .  عیسی پس از تعمید فورا از آب بیرون آمد . آنگاه آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او میاید و صدایی از آسمان شنیده شد که میگفت این است پسر عزیز من که از او خشنودم
             -----------------------------------------------------
شروع کار عیسی در جلیل
وقتی عیسی شنید که یحیی باز داشت شده است به استان جلیل رفت
               --------------------------------------------------
موعظه سر کوه
وقتی عیسی جمعیت زیادی را دید به بالی کوهی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به نزد او آمدند و او دهان خود را کشود و به آنان چنین تعلیم داد
              --------------------------------------------------
خوشبختی واقعی
خوشا به حال آنان که از فقر روحی خود آگاهند  زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است.
خوشا به حال ماتم زدگان  ..زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.
خوشا به حال فروتنان زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد.
خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه  نیکی خدایی هستند .. زیرا ایشان سیر خواهند شد
خوشا به حال رحم  کننندگان  زیرا ایشان رحمت خواهند  دید.
خوشا به حال پاکدلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید.
خوشا به حال صلح کنندگان زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد.
خوشا به حال  کسانی که در را نیکی آزار می بینند زیرا پادشاهی آسمان از آن  ایشان است.
خوشحال باشید اگر به خاطر من به شما اهانتن میکنند و آزار میرسانند و به ناحق هر گونه افترایی  به شما میزنند
خوشحال باشید و بسیار  شادی  کنید زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است . چون همین طور به انبیای قبل از شما نیز آزار میرساندند.
               ---------------------------------------------------
نمک و نور
شما نمک جهان هستید......شما نور جهان هستید.
               --------------------------------------------------
شریعت
فکر نکنید که من آمدهام تا تورات   و نوشته های انبیا  را منسوخ نمایم.. بلکه تا به کمال برسانم.
               --------------------------------------------------
خشم و غضب
هر کس نسبت به برادر خود عصبانی  شود . محکوم خواهد شد و هر که برادر خود را ابله بخواند  .. به دادگاه برده خواهد شد و اگر او را احمق بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود...و
               --------------------------------------------------
زنا
شنیده اید که گفته شده ..زنا نکن  اما من به شما میگویم هر گاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند در دل خود با او زنا کرده است.. پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو میشود آن را بیرون بیاور......و اگر دست راستت تو را گمراه میسازد آن را ببر و دور انداز  زیرا بهتر است که عضوی از بدن خود را از دست بدهی تا اینکه با تمام بدن به جهنم بیفتی
              --------------------------------------------------
طلاق
هر گاه کسی زن خود را جز به علت زنا طلاق دهد . او را به زنا کاری می کشاند و هر کس با چنین زنی ازدواج نماید . زنا میکند
             ---------------------------------------------------
سوگند خوردن
به هیچ وجه قسم یاد مکن. نه به آسمان زیرا که عرش خداست. نه به زمین  زیرا که پاینداز اوست . نه به اورشلیم زیرا که شهر آن پادشاه بزرگ است. و نه به سر خود . زیرا قادر نیستی مویی از آن را سیاه یا سفید کنی . سخن شما فقط لی  یا خیر باشد زیاده بر این از شیطان است
             --------------------------------------------------
انتقام
کسی که که به تو بدی می کند بدی نکن و اگر کسی بر گونه راست تو سیلی می زند . گونه دیگر خود را به طرف او بگردان.....و
            --------------------------------------------------

مهربانی با دشمن
دشمنان خود را دوست بدارید.و برای کسانی که به شما آزار میرسانند دعا کنید...و
            -------------------------------------------------

صدقه دادن
مواظب باشید که وظایف دینی خود را برای جلب توجه مردم در انظار عمومی انجام ندهید .زیرا اگر چنین کنید.هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید...واما تو هر گاه صدقه میدهی . نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت میکند آگاه شود...و
            ------------------------------------------------
دعا
وقتی دعا میکنید مانند ریاکاران نباشید.. ...پس شما اینطور دعا کنید
ای پدر آسمانی ما
نام تو مقدس باد
پادشاهی تو بیاید
اراده تو همانطور که در آسمان اجرا میشود. در زمین نیز اجرا شود
نان روزانه ما را امروز به ما بده
خطاهای ما را ببخش
چنانکه ما نیز خطاکاران را میبخشیم
مارا در وسوسه ها میاور بلکه ما را از شر شریران رهایی ده. زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد ار آن توست .
آمین
                --------------------------------------------------
روزه
وقتی روزه میگیرید مانند ریاکاران . خودتان را پریشان نشان ندهید.. و
               --------------------------------------------------
گنج آسمانی
گنجهای خود را بر روی زمین . جایی که بید و زنگ به آن زیان میرساند و دزدان نقب زده آن را میدزدند ذخیره نکنید....و
             -----------------------------------------------------
چراغ بدن
چراغ بدن چشم است . اگر چشم تو سالم باشد تمام وجودت روشن است...و
               --------------------------------------------------
دعوت متی
در بین راه مردی را به نام متی    دید که در محل دریافت عوارض نشستهبود . عیسی به او گفت به دنبال من بیا . متی بر خاسته دنبال او رفت..و
               -------------------------------------------------
دوازده حواری
عیسی دوازده حواری را پیش خود خواند  و به آنان قدرت داد تا ارواح پلید را بیرون کنند  و هر نوع بیماری و مرض را شفا بخشند . این است اسامی آن دوازده رسول
اول شمعون معروف به پطرس  و برادرش اندریاس. یعقوب فرزند زبدی  و برادرش یوحنا
فلیپس و برتولما
توما و متای باجگیر
یعقوب پسر حلفی و تدی
شمعون غیور
و یهودای اسخریوطی که عیسی را به دست دشمنان تسلیم کرد
              ------------------------------------------------
خوراک دادن به پنج هزار نفر
به مردم دستور داد که روی سبزه ها بنشینند. آنگاه پنج نان و دو ماهی را گرفته و به آسمان نگاه کرد و خدا را شکر نمود ه نانها را پاره کردو به شاگردان داد و شاگردان آنها رابه مردم دادند...و
               ------------------------------------------------
چیزهایی که انسان را ناپاک میسازد
انسان به وسیله آنچه میخورد و مینوشد ناپاک نمیشود بلکه آن چیزی که از دهان او بیرون می آید او را ناپاک میسازد..و
               --------------------------------------------------
ورود مضفرانه عیسی به اورشلیم
به این وسیله پیشگویی نبی تحقق یافت که می فرماید
به دختر صهیون بگویید.
این پادشاه توست که بر الاغی نشسته و برکره چاپاری سوار است و با فروتنی نزد تو میا ید.
               --------------------------------------------------
مسئله مالیات
آنچه را که مال قیصر است به او بده و آنچه را که مال خداست به خدا بدهید.
               ---------------------------------------------------
شام فصیح
در نخستین روز عید فطیر . شاگردانش از او پرسیدند . کجا میل داری برای تو شام فصیح را آماده کنیم
عیسی جواب داد  در در شهر نزد فلان شخص بروید و به  او بگویید . استاد می گوید وقت من نزدیک است و فصیح  را با شاگردانم در منزل تو نگاه خواهم داشت . شاگردان طبق دستور عیسی عمل کرده شام فصیح را حاضر کردند.
وقتی شب شد عیسی با دوازده شاگرد خود بر سر سفرن نشست . در ضمن شام فرمود بدانید یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد.
آنان بسیار ناراحت شدند و یکی پس از دیگری پرسیدند . خداوندا . آیا من آن شخص هستم..عیسی جواب داد کسی که دست خود را با من در کاسه فرو میکند . مرا تسلیم خواهد کرد.
پسر انسان به همان راهی خواهد رفت که در کتاب مقدس برای او تعیین شده است.
اما وای بر آن کسی که پسر انسان توسط او تسلیم شود . برای آن شخص بهتر بود که هرگز بدنیا نمی آمد.
آنگاه یهودای خائن در پاسخ گفت ای استاد آیا آن شخص من هستم . عیسی جواب داد همانطور است که میگویی.
              --------------------------------------------------
شام خداوند
شام هنوز تمام نشده بود که عیسی نان را برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرده به شاگردان داد و گفت .. بگیرید و بخورید . این بدن من است ..آنگاه پیاله را برداشت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت  همه شما از این بنوشید زیرا این خون من است که اجرای پیمان تازه را تائید میکند و برای آمرزش گناهان بسیاری ریخته میشود.
بدانید که من دیگر از میوه مو نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم..پس از آن سرود فصیح را خواندند و به طرف کوه زیتون رفتند.
               --------------------------------------------------
عیسی را بر صلیب میکنند
در سر راه با مردی قیروانی به نام شمعون روبرو شدند و  اورا مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل کند...و
از ظهر  تا ساعت سه بعد از ظهر تاریکی تمام زمین را فرا گرفت. نزدیک ساعت سه عیسی فریاد کرد ..ایلی ایلی لما سبقتنی ...یعنی خدای من  چرا مرا ترک کردی
بعضی از کسانی که آنجا ایستاده بودند این را شنیده گفتند .الیاس را می خواند ..یکی از آنان فورا دوید اسفنجی را آورده . در شراب فرو برده و بر نوک چوبی قرار داده جلوی دهان عیسی برد ..اما دیگران گفتند .بگذارید ببینیم آیا الیاس می اید او را نجات دهد یا نه ..
عیسی بار دیگر فریاد بلندی کشید و جان داد.
در ان لحظه پرده اندرون مقدس معبد بزرگ از بالا به پایین دو پاره شد  و چنان زمین لرزه ای شد که تخته سنگها شکافته و قبرها باز شدند و بسیاری از مقدسین که خواب بودند بیدار شدند.
در میان آنان مریم مجدلیه . مریم مادر یعقوب و یوسف و مادر پسران زبدی دیده میشد.
                 --------------------------------------------------
تدفین عیسی
دروقت غروب مردی ثروتمند به نام یوسف که اهل رامه و یکی از پیروان عیسی بود رسید. او به حضور پیلاطس رفت و تقاضا نمود جسد عیسی را به او بدهند.....یوسف جسد عیسی را برده در پارچه کتانی تازه پیچید و در قبر خود که تازه از سنگ تراشیده بود قرار داد و آنگاه سنگ بزرگی در جلوی آن غلطانیده رفت.
مریم مجدلیه و آن مریم دیگرنیز در آنجا مقابل قبر  نشسته بودند.
               --------------------------------------------------
رستاخیز عیسی
بعد از روز سبت . در سپیده دم صبح روز یکشنبه . مریم مجدلیه و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند . ناگاه زمین لرزه شدیدی رخ داد زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شده به سوی سنگ آمد و آن را به کناری غلطانید و بر روی آن نشست.
صورت او مثل برق میدرخشید و لباسهایش مانند برف سفید بود. از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند.
آنگاه فرشته به زنها گفت ..نترسید . میدانم که به دنبال عیسی مصلوب میگردید . او اینجا نیست ..چنانکه خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت . بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید  و زود بروید و به شاگردان او بگویید که او پس از مرگ زنده شده است و قبل از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را آنجا خواهید دید. آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید.
آنها با عجله  و ترس و ودر عین حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان  دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسانند . در ضمن راه . ناگهان عیسی با آنان روبرو شده گفت ..سلام بر شما .
زنها جلو آمدند و بر قدمهای او به خاک افتاده . در مقابل او سجده کردند. آنگاه عیسی به آنان فرمود ..نترسید . بروید و به برادران من بگویید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید.
                   ---------------------------------------------------
ظهور عیسی به شاگردان
یازده شاگرد عیسی به جلیل به آن کوهی که عیسی گفته بود . آنان را در آنجا خواهد دید . رفتند. وقتی آنها عیسی را دیدند . او را پرستش کردند   هر چند که بعضی در شک بودند . آنگاه عیسی جلئوتر آمده برای انان صحبت کرد و فرمود ..تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است.
پس بروید و همه ملتها را شاگرد من سازید و آنها رابه نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید
و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که من به شما گفته ام . انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا آخر زمان با شما هستمو
                ****************************************

هیچ نظری موجود نیست: